Spis treści

Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony. Materiał edukacyjny.

Materiał edukacyjny jest zaplanowany na 180 godzin lekcyjnych. Składa się z trzech części – po 60 godzin lekcyjnych każda (rozdzielonych dodatkowo na dwa bloki po 30 godzin). Dzięki temu materiał można dostosować do dowolnego planu nauczania informatyki w zakresie rozszerzonym realizowanego w danej szkole.

Tematy w każdej części umieszczone są w czterech modułach: 

Moduł A. Wokół komputera i sieci komputerowych

Moduł B. Wokół dokumentów komputerowych

Moduł C. Wokół algorytmiki i programowania

Moduł D. Wokół Internetu i projektów

Część I
Część II
Część III

Moduł A

Moduł A

Moduł A

Zaplanowane na 30 godzin lekcyjnych

Temat A1. Warstwowy model sieci

Temat A2. Podstawowe protokoły stosowane w przepływie informacji i w zarządzaniu siecią

Temat A3. Konfigurowanie przykładowej lokalnej sieci komputerowej oraz bezprzewodowego dostępu do Internetu

Temat A1. Reprezentacja danych w komputerze

Temat A2. Logiczny model komputera i działanie procesora

Moduł B

Moduł B

Moduł B

Temat B1. Stosowanie wybranych funkcji w realizacji algorytmów i fraktali w arkuszu kalkulacyjnym

Temat B2. Funkcje i zależności funkcyjne w arkuszu kalkulacyjnym

Temat B3. Makropolecenia w arkuszu kalkulacyjnym i wybrane możliwości wbudowanego języka programowania

Temat B4. Więcej o tworzeniu i edytowaniu obrazów w programie Inkscape

Temat B1. Tworzenie dwuwymiarowych i trójwymiarowych wizualizacji i animacji

Temat B2. Tworzenie baz danych złożonych z wielu tabel

Temat B3. Stosowanie języka SQL do wyszukiwania informacji w bazie danych

Moduł C

Moduł C

Moduł C

Temat C1. Wprowadzanie danych i wyprowadzanie wyników w językach C++ i Python

Temat C2. Algorytmy na liczbach naturalnych w językach C++ i Python

Temat C3. Algorytmy badające własności geometryczne w językach C++ i Python

Temat C1. Wykonywania działań na liczbach w systemach innych niż dziesiętny

Temat C2. Więcej na temat pracy z danymi tekstowymi

Temat C3. Stosowanie grafów do przedstawiania abstrakcyjnego modelu sytuacji problemowych

Zaplanowane na 30 godzin lekcyjnych

Temat C4. Wprowadzenie do programowania w języku Java

Temat C5. Stosowanie instrukcji warunkowej w języku Java

Temat C6. Stosowanie instrukcji iteracyjnych w języku Java

Temat C7. Przetwarzanie plików

Temat C8. Dynamiczne struktury danych

Temat C9. Programowanie obiektowe

Temat C4. Rekurencyjna realizacja wybranych algorytmów

Temat C5. Rekurencyjne tworzenie fraktali – dywan Sierpińskiego i inne

Temat C6. Stosowanie podejścia zachłannego – pakowanie plecaka i inne algorytmy

Temat C7. Wybrane metody algorytmiczne – szyfrowania, haszowania i inne metody

Temat C8. Więcej na temat reprezentacji danych numerycznych

Temat C9. Algorytmy numeryczne

Moduł D

Moduł D

Moduł D

Temat D1. Budowanie interaktywnej witryny

Temat D2. Zadania projektowe

Temat D1. Tworzenie strony internetowej współpracującej z sieciową bazą danych

Temat D2. Zadania projektowe