Temat D2. Zadania projektowe

przez | 2 sierpnia 2020

Wszystkie treści na stronie ir.migra.plsą chronione prawami autorskimi. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Uwaga: Zapoznaj się wcześniej z tematami A1, A2, B2 i B3 z podręcznika „Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa I”. Przypomnij sobie również temat A2 z części 1. Materiału edukacyjnego.

Zapisy podstawy programowej realizowane w temacie:

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych.

4) przygotowując opracowania rozwiązań złożonych problemów, posługuje się wybranymi aplikacjami w stopniu zaawansowanym:

b)  uczestniczy w opracowaniu dokumentacji projektu zespołowego, pracując przy tym w odpowiednim środowisku,

IV. Rozwijanie kompetencji społecznych.

Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

1) przy realizacji zespołowego projektu programistycznego posługuje się środowiskiem przeznaczonym do współpracy i realizacji projektów zespołowych, w tym środowiskiem w chmurze; współtworzy zasoby udostępniane na platformach do e-nauczania;

2) analizuje i charakteryzuje wpływ trendów w historycznym rozwoju pojęć, metod informatyki oraz technologii na możliwości rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych;

Spis treści

 1. Zadanie projektowe
  1. Określenie zadania
  2. Analiza problemu i ustalenie zadań szczegółowych
  3. Określenie formy dokumentów oraz dobór nazw plików
  4. Wybranie odpowiednich narzędzi – programów komputerowych
  5. Ustalenie założeń dotyczących łączenia dokumentów oraz sposobu przechowywania dokumentów
  6. Przydzielenie zadań szczegółowych poszczególnym osobom
  7. Wykonanie zadań szczegółowych
  8. Połączenie dokumentów
  9. Sprawdzenie, czy zadania zostały wykonane według wcześniejszych założeń
  10. Prezentacja projektu
 2. Zadanie projektowe 2
  1. Określenie zadania
  2. Analiza problemu i ustalenie zadań szczegółowych
  3. Określenie formy dokumentów oraz dobór nazw plików
  4. Wybranie odpowiednich narzędzi – programów komputerowych
  5. Ustalenie założeń dotyczących łączenia dokumentów oraz sposobu przechowywania dokumentów
  6. Przydzielenie zadań szczegółowych poszczególnym osobom
  7. Wykonanie zadań szczegółowych
  8. Połączenie dokumentów
  9. Sprawdzenie, czy zadania zostały wykonane według wcześniejszych założeń
  10. Prezentacja projektu

1. Zadanie projektowe 1.

1.1. Określenie zadania

Zadanie: Zaplanowanie zakupu nowego zestawu komputerowego oraz oprogramowania dla ucznia szkoły ponadpodstawowej.

1.2. Analiza problemu i ustalenie zadań szczegółowych

Celem projektu jest wybór nowego zestawu komputerowego oraz oprogramowania dla ucznia szkoły ponadpodstawowej. Analizę problemu można rozpocząć od rozważenia, do czego komputer ma być wykorzystywany, np. czy tylko do nauki, czy również do gier, czy może do rozwijania konkretnych zainteresowań ucznia. Do określonego przeznaczenia komputera należy dobrać właściwe wielkości istotnych parametrów poszczególnych urządzeń (m.in. pamięci RAM, pojemności dysku twardego i ewentualnie dodatkowego dysku, rozdzielczości monitora). Należy również zastanowić się nad wyborem oprogramowania (w tym systemu operacyjnego), z którego będzie korzystał przyszły użytkownik.

Propozycja zadań szczegółowych

 1. Szczegółowe określenie przeznaczenia komputera.
 2. Określenie parametrów urządzeń.
 3. Przegląd cen i producentów.
 4. Wykaz oprogramowania – komercyjnego i bezpłatnego.

1.3. Określenie formy dokumentów oraz dobór nazw plików

Projekt można opracować w formie prezentacji multimedialnej lub raportu zapisanego w dokumencie tekstowym. Należy wcześniej ustalić szablon dokumentu tekstowego lub prezentacji multimedialnej –przygotować własny lub wybrać z gotowych.

Opracowania tworzone w zadaniach 2-4 można przygotować w formie tabel (patrz ćwiczenie 5., temat A2 w Materiale edukacyjnym). Najlepiej przygotować wzór tabeli, aby wszystkie tabele w projekcie były jednolite. Warto skorzystać z możliwości programu do tworzenia prezentacji i/lub edytora tekstu w zakresie wstawiania i formatowania tabel.

Na slajdach, poza tekstami, można umieścić dodatkowo obrazy (zdjęcia, rysunki, schematy, infografikę).

Jeśli opracowania zadań szczegółowych zostaną przygotowywane w kilku plikach, warto przyjąć jednolity sposób nazewnictwa, np. Zadanie1_przeznaczenie, Zadanie2_parametry, Zadanie3_ceny, Zadanie4_oprogramowanie.

1.4. Wybranie odpowiednich narzędzi – programów komputerowych

Wybór oprogramowania powinien zależeć od rodzaju przygotowywanych dokumentów. W przypadku zadania projektowego może to być edytor tekstu i/lub program do tworzenia prezentacji multimedialnych.

1.5. Ustalenie założeń dotyczących łączenia dokumentów oraz sposobu przechowywania dokumentów

Możemy przyjąć, że pracujemy nad jednym wspólnym dokumentem przekazywanym (lub udostępnianym) osobom, które go uzupełniają.

Bardziej efektywne może się okazać wykonywanie poszczególnych zadań w oddzielnych dokumentach, zapisywanie ich w plikach i umieszczanie w jednym miejscu (folderze, chmurze). Po zakończeniu pracy wyznaczona osoba (np. koordynator) powinna połączyć pliki w jeden dokument tekstowy lub utworzyć z otrzymanych materiałów prezentację multimedialną.

Należy pamiętać, aby nie umieszczać zbyt wielu informacji na jednym slajdzie. Jeśli umieszczamy w prezentacji tabele zawierające dużo wierszy, należy je rozdzielić na kilka slajdów.

1.6. Przydzielenie zadań szczegółowych

Proponowana liczba osób w grupie projektowej: 4-7; w przypadku siedmiu osób: zadanie 1. opracowuje jedna osoba, a zadania 2-4 – po dwie osoby. Zadania szczegółowe przydziela koordynator.

1.7. Wykonanie zadań szczegółowych

Zadanie 1. powinni omówić (przedyskutować) wszyscy członkowie grupy, ponieważ jest ono punktem wyjścia do następnych trzech zadań.

W opracowaniu zadania 2. może pomóc tabela 3. (temat A1 z podręcznika „Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa I”). Więcej informacji należy poszukać na odpowiednich stronach w Internecie, przy czym należy zwracać uwagę, aby informacje były aktualne.

Informacji do zadania 3. również należy poszukać na odpowiednich stronach w Internecie. Warto porównać ceny tego samego urządzenia w różnych sklepach i u różnych producentów.

Przed opracowaniem zadania 4. warto zapoznać się z wykazem oprogramowania podanym w punkcie 4. tematu A2 z podręcznika „Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa I”. W przygotowywanej tabeli należy podać adresy stron internetowych producentów bezpłatnego oprogramowania, z których można pobrać oprogramowanie.

1.8. Połączenie dokumentów

Dokumenty należy połączyć zgodnie z ustaleniami przyjętymi w punkcie 1.5.

1.9. Sprawdzenie, czy zadania zostały wykonane według wcześniejszych założeń

Po połączeniu dokumentów w jeden, należy sprawdzić, czy wszystkie zadania szczegółowe zostały poprawnie wykonane, m.in. czy zawierają informacje niezbędne do zrealizowania celu projektu.

Następnie wybrana osoba (nie koordynator) powinna wykonać końcową korektę tekstów, aby nie pozostały w nich błędy.

1.10. Prezentacja projektu

Wyniki pracy można zaprezentować z wykorzystaniem projektora przed całą klasą. Pokaz warto przeprowadzić z podziałem na role wyznaczone przez koordynatora, na przykład każdy fragment prezentacji obejmujący dane zadanie szczegółowe przedstawia osoba z grupy, która je przygotowywała. Cały projekt może też przedstawić jedna osoba. Pozostali członkowie. grupy mogą ewentualnie uzupełnić wypowiedź.

Można również zainicjować dyskusję, w której weźmie udział cała klasa.

2. Zadanie projektowe 2.

2.1. Określenie zadania

Zadanie: Wpływ rozwoju informatyki ((komputerów i innych urządzeń oraz oprogramowania) na możliwości rozwoju grafiki komputerowej.

2.2. Analiza problemu i ustalenie zadań szczegółowych

Celem projektu jest przedstawienie wpływu rozwoju informatyki (komputerów i innych urządzeń oraz oprogramowania) na możliwości rozwoju grafiki komputerowej.

Punktem wyjścia do rozważań może być krótkie przedstawienie historii grafiki (rysunku, malarstwa) w erze sprzed komputerów. W analizie problemu należy zastanowić się, w jaki sposób pojawienie się komputerów i innych urządzeń (tj. drukarki, skanery, tablety graficzne), a także odpowiednich programów graficznych wpłynęło na zmianę sposobu tworzenia grafiki i umożliwiło rozwój tej dziedziny.

Propozycja zadań szczegółowych

 1. Krótka historia malarstwa.
 2. Krótka historia komputerów.
 3. Rozwój programów graficznych.
 4. Urządzenia wspomagające prace graficzne.
 5. Przygotowanie przykładowych grafik.

2.3. Określenie formy dokumentów oraz dobór nazw plików

Projekt można przygotować w formie prezentacji multimedialnej lub raportu zapisanego w dokumencie tekstowym. Można przygotować plakaty z przykładowymi grafikami – tradycyjnymi i wykonanymi narzędziami komputerowymi. Na slajdach prezentacji można również umieścić przykładowe obrazy lub krótkie filmy obrazujące tworzenie grafiki w danym programie.

Należy wcześniej ustalić szablon dokumentu tekstowego lub prezentacji multimedialnej – przygotować własny lub wybrać z gotowych.

Opracowania tworzone w zadaniach 1-4 można przygotować w formie tabel czy infografik. Jeśli informacje będziemy umieszczać tabeli, najlepiej przygotować wzór, aby wszystkie tabele w projekcie były jednolite. Można skorzystać z programu do tworzenia prezentacji i/lub edytora tekstu w zakresie wstawiania i formatowania tabel.

Na slajdach, poza tekstami, można umieścić dodatkowo obrazy (zdjęcia, rysunki, schematy).

Jeśli opracowania poszczególnych zadań szczegółowych będą przygotowywane w kilku plikach, warto przyjąć jednolity sposób nazewnictwa, np. Zadanie1_malartwo, Zadanie2_komputery, Zadanie3_programy, Zadanie4_urządzenia, Zadanie5_podsumowanie.

2.4. Wybranie odpowiednich narzędzi – programów komputerowych

Wybór oprogramowania powinien zależeć od rodzaju przygotowywanych dokumentów. W przypadku tego zadania projektowego powinny to być edytory grafiki, edytor tekstu i/lub program do tworzenia prezentacji multimedialnych.

2.5. Ustalenie założeń dotyczących łączenia dokumentów oraz sposobu przechowywania dokumentów

Ponieważ jest to obszerne zadanie projektowe, praca nad jednym wspólnym dokumentem przekazywanym (lub udostępnianym) osobom, które go uzupełniają, może być niewygodna. Warto wykonać poszczególne zadania w oddzielnych dokumentach, zapisać je w plikach i umieścić w jednym miejscu (folderze, chmurze). Po zakończeniu pracy wybrana osoba (np. koordynator) powinna połączyć pliki w jeden dokument tekstowy lub utworzyć z otrzymanych materiałów prezentację multimedialną.

2.6. Przydzielenie zadań szczegółowych

Proponowana liczba osób w grupie projektowej: 5-10; w przypadku pięciu osób każde zadanie wykonuje jedna osoba, w przypadku dziesięciu – po dwie osoby, przy czym można przyjąć również inny przydział, np. do wykonania grafik (zadanie 5.) wyznaczyć więcej niż dwie osoby. Zadania szczegółowe przydziela koordynator.

2.7. Wykonanie zadań szczegółowych

Uwagi do wszystkich zadań szczegółowych: Każde zadanie stanowi obszerne zagadnienie, dlatego należy wybrać tylko najistotniejsze fakty i skupić na kilku wybranych przykładach. Każde z zadań powinno być przedstawione w kontekście wpływu rozwoju informatyki (komputerów i innych urządzeń oraz oprogramowania) na możliwości rozwoju grafiki komputerowej.

W zadaniu 1. można przedstawić rys historyczny, zaczynając od malowideł skalnych i przechodząc do malarstwa/rysunku wykonywanego współcześnie różnymi technikami, na różnych materiałach z użyciem różnych narzędzi malarskich.

W zadaniu 2. należy zwrócić uwagę, w jakim momencie rozwoju komputerów pojawiły się możliwości tworzenia grafiki i jej wyświetlania na ekranie monitora, w tym możliwości obróbki zdjęć. Należy przedstawić tylko istotne fakty.

W zadaniu 3. należy przedstawić pojawienie się i rozwój programów graficznych. Warto wybrać kilka różnych programów i omówić krótko ich istotne możliwości. Można na wybranych przykładach pokazać, co malarstwo tradycyjne ma wspólnego z malowaniem na ekranie, a co różni te metody. Ciekawe będzie porównanie wybranych narzędzi i technik malarskich.

Opracowując zadanie 4., należy omówić różne urządzenia wspomagające tworzenie grafiki komputerowej (m.in. tablet graficzny, skaner), a także umożliwiające jej drukowanie i prezentowanie.

Zadanie 5. może wykonywać kilka osób. Ciekawym pomysłem jest przygotowanie własnych grafik w programach omawianych przez grupę rozwiązującą zadanie 3., z wykorzystaniem omawianych narzędzi i możliwości. Jeśli będziemy chcieli wykorzystać w projekcie cudzą grafikę, należy pamiętać o przestrzeganiu przepisów prawa autorskiego.

2.8. Połączenie dokumentów

Dokumenty należy połączyć zgodnie z ustaleniami przyjętymi w punkcie 2.5.

2.9. Sprawdzenie, czy zadania zostały wykonane według wcześniejszych założeń

Po połączeniu dokumentów w jeden, należy sprawdzić, czy wszystkie zadania szczegółowe zostały poprawnie wykonane, m.in. czy zawierają informacje niezbędne do zrealizowania celu projektu.

Wybrana osoba (nie koordynator) powinna wykonać końcową korektę tekstów, aby nie pozostały w nich błędy.

2.10. Prezentacja projektu

Wyniki pracy można przedstawić z wykorzystaniem projektora przed całą klasą. Pokaz warto przeprowadzić z podziałem na role wyznaczone przez koordynatora, na przykład każdy fragment prezentacji obejmujący dane zadanie szczegółowe przedstawia osoba z grupy, która je przygotowywała. Cały projekt może też przedstawić jedna wyznaczona osoba. Pozostali członkowie grupy mogą ewentualnie uzupełnić wypowiedź, np. pokazując wydruki przykładowych grafik wykonanych przez siebie metodą tradycyjną i komputerową.

Można również zainicjować dyskusję, w której weźmie udział cała klasa.

Zadanie dla zainteresowanych

Wybierz (wybierzcie) własny problem do opracowania i wykonaj (wykonajcie) projekt według podanych w tym temacie etapów.